Gender aan het werk! Verhalen uit de genderpraktijk

In de loop van 2013 organiseerde Genderatwork met de steun van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) een reeks maandelijkse middagconferenties over genderonderwerpen. Onze bedoeling was om vanuit de praktijk de transversale én transformatieve kracht van gender als analytisch denkkader te illustreren.

In deze reeks van lezingen – waarvan de artikels in deze publicatie het resultaat zijn – gebruikten we gender telkens in een specifieke context om een aantal welbepaalde aspecten van die realiteit bloot te leggen – te ‘deconstrueren’ zoals dat heet – en ook om constructieve suggesties te doen over hoe het verder moet of beter kan.

Doordat we gender telkens in een andere specifieke context gebruiken – scholen, energiebezuiniging, ontwikkelingssamenwerking etc. – komen er naast gender telkens ook andere bepalende factoren aan bod: scholingsgraad, economische situatie, leeftijd, handicap… Het is in de interactie tussen gender en deze andere factoren dat de realiteit begrijpelijk en hanteerbaarder wordt: intersectionaliteit in de praktijk zeg maar.

De artikels illustreren in de eerste plaats onze visie op de verschillende onderwerpen, die groeide vanuit onze praktijkervaring en niet zozeer de ultieme wetenschappelijke ‘waarheid’. We willen u als lezer op onze bescheiden manier aan het denken zetten en inspireren. We wensen u dan ook veel leesplezier.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Colloquium: Professionele gelijkheid van vrouwen en mannen in 19 Brusselse gemeenten. Preventie onder de loep

Brussel Plaatselijke Besturen nodigt u uit voor het colloquium “Professionele gelijkheid van vrouwen en mannen in 19 gemeenten. Preventie onder de loep”. De inhoud van twee jaar denkoefeningen bij zes Brusselse testgemeenten rond gender en stedelijke beroepen zal er u toegelicht worden. Het colloquium vindt plaats op 19 februari. Terwijl de sprekers er het woord nemen, zal Pierre Kroll scherpzinnige cartoons tekenen.

Eerste deel: Twee beroepen onder de loep: stadswacht en schoolbemiddelaar Mevr. Catherine de Bolle, commissaris-generaal van de federale politie. Dhr. Yves Swennen, attaché belast met de opvolging van het Brussels Buurt- en Preventieplan. Dhr. Olivier Vanderhaegen, De Lokale Missie van Sint-Joost, Het referentiecentrum van de stedelijke beroepen.

Tweede deel: Tijd in de stad Mevr. Bougeard, schepen van Rennes, de eerste stad die het gelijkheidslabel verkreeg

Derde deel: Van de vacature over de indienstneming tot het werken in team: alle stappen van het beroepsleven Dhr. Patrick Jean (cineast) Mevr. Katlijn Demuynck (Genderatwork) Mevr. Françoise Goffinet  (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen) Mevr. Maleka Dilmi (Corif)

Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht, op het volgende adres: alenel@gob.irisnet.be.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Colloque: L’égalité professionnelle femmes-hommes dans les 19 communes de Bruxelles, défis et perspectives. Le cas de la Prévention

Bruxelles Pouvoirs locaux vous invite le 19 février 2014 au colloque intitulé «L’égalité professionnelle femmes-hommes dans les 19 communes, défis et perspectives.   Le cas de la Prévention»  au cours duquel le contenu de deux années de réflexion avec 6 communes pilotes bruxelloises vous sera explicité. Des intervenants reconnus prendront la parole sous le crayon bien affûté de Pierre Kroll.

Première partie : Deux métiers sous la loupe : gardien -ne de la paix et médiateur-trice scolaire Intervenants : Mme Catherine de Bolle, Commissaire générale de la Police fédérale ;  M. Yves Swennen, Attaché en charge du suivi du Plan bruxellois de prévention et de proximité ; M. Olivier Vanderhaegen, Fonctionnaire de Prévention à  Uccle et chargé de cours à la Haute-Ecole Paul-Henri Spaak – Catégorie Sociale ; La Mission locale de St Josse et Le Centre de référence des métiers de la ville.

Deuxième partie : Le temps des villes Intervenante : Mme Bougeard, Adjointe au maire de Rennes, première ville à avoir obtenu le Label Egalité.

Troisième partie : De l’offre d’emploi à l’engagement et au travail en équipe, toutes les étapes de la vie professionnelle Intervenants : M. Patrick Jean (cinéaste) ; MmeKatlijn Demuynck (Genderatwork) ; Mme Françoise Goffinet (Institut pour l’égalité des Femmes et des Hommes) et Mme Maleka Dilmi (Corif). La participation est gratuite mais l’inscription obligatoire à l’adresse suivante :alenel@sprb.irisnet.be.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Last Noon Conference: change of programme

Due to a general strike we had to cancel our noon conference of the 27th of June:Masculinity revisited. We have revised the programme of our last session on men in development aid and combined it with the missed session. In our last session we will focus on a male perspective on gender and use the position of men in development aid as a practical illustration.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

30 communes de plus s’engagent en faveur de l’égalité des chances!

Un nouvel événement de signature de la Charte de l’égalité des chances s’est déroulé hier à Namur en présence de la Ministre Eliane Tillieux. Une trentaine de communes wallonnes étaient présentes pour adhérer à la Charte et s’engager à respecter ses 9 mesures.
Depuis le premier événement de signature du 3 mai, 106 communes ont donc marqué leur engagement en faveur de l’égalité des chances! Genderatwork est dès lors chargé d’organiser des formations pour aider ces communes à mettre en place un plan d’actions lié à la charte de l’égalité des chances.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Genderklik voor jongens 1.0

Gezocht: middelbare scholen en jeugdbewegingen die willen meewerken aan het project Genderklik voor jongens 1.0 gefinancierd door Gelijke Kansen Vlaanderen.

Hoe denken jongens en meisjes precies over mannelijkheid? Zijn ze zich bewust van de invloed van mannelijke genderstereotypen op meisjes én jongens? Genderatwork gaat samen met de jongeren, hun leerkrachten en begeleiders op zoek naar antwoorden en zal die verwerken in een website en lespakket waarmee scholen en jeugdbewegingen aan de slag kunnen om de impact van mannelijke genderstereotypen herkenbaar, bespreekbaar en positiever te maken. Meer weten? Bekijk onze infofiche!

www.genderatwork.beinfo@genderatwork.be

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Événement : Une charte de l’égalité des chances pour les communes wallonnes

Le 3 mai 2013, l’asbl Genderatwork en collaboration avec le cabinet de la Ministre wallonne de la Santé, de l’Égalité des Chances et de l’Action Sociale, Eliane Tillieux, invitera les villes et communes wallonnes à ratifier la charte de l’égalité des chances, au Moulin de Beez à Namur.
Cette charte est le résultat d’un travail réalisé avec plusieurs villes et communes, le cabinet de la Ministre, la Direction Générale Opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et la Santé, l’asbl Genderatwork, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, l’Institut pour l’égalité entre les hommes et les femmes et les Coordinations provinciales de Liège et du Luxembourg.
Ce colloque sera l’occasion de présenter le travail accompli et de permettre aux villes et communes wallonnes de signer la charte afin de s’engager en faveur de l’égalité des chances dans leur politique locale.
Ce colloque s’adresse aux villes et communes wallonnes ainsi qu’à tous-tes les acteur-rices travaillant sur ou s’intéressant aux questions d’égalité des chances.

Pour voir le programme ainsi que le texte de charte, cliquez sur http://socialsante.wallonie.be/?q=news-evenement-signature-charte-egalite-chances-2013

Info pratiques:
Le 3 mai 2013 de 14h00 à 17h00 (+ drink de clôture)
Moulin de Beez, Rue du moulin de Meuse 4 – 5000 Namur (Beez)
Inscription obligatoire avant le 27 avril 2013 via http://ecomptes.wallonie.be/eInscriptions/index.php
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter Barbara Brunisso à barbara@genderatwork.be ou par tél: 0498269166

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Genderatwork’s portfolio 2012 is online!

Check out our 2012 portfolio in English, French and Dutch!

Portfolio 2012 English

Portfolio 2012 French

2012 portfolio Nederlands

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Genderanalyse van de sociale impact van Energieprestatiemaatregelen in België

De nieuwe energieregelgeving in België, en in het bijzonder de regelgeving inzake de Energieprestaties van Gebouwen en Binnenklimaat (EPB) vormt een belangrijke evolutie binnen de context van de wetgeving rond rationeel energiegebruik. Maar men besteedt weinig aandacht aan de impact van deze maatregelen op de meest bestaansonzekere gezinnen. Binnen het actiedomein ‘Sociale rechtvaardigheid’ beklemtoonde de Koning Boudewijnstichting reeds het belang om de doelstellingen inzake energie-efficiëntie en sociale cohesie op elkaar af te stemmen; de maatregelen en instrumenten die warden ontwikkeld in de strijd tegen de klimaatverandering moeten aansluiten bij de Algemene Beleidsverklaring die zich tot doel stelt om tegen 2020 380.000 personen uit de armoede te halen.

Daarom vroeg de Koning Boudewijnstichting een studie over de potentiële sociale impact van de nieuwe regelgeving inzake de energieprestaties van gebouwen en binnenklimaat (EPB) in België. Aan Genderatwork werd gevraagd om de EPB-regelgeving te analyseren op basis van de genderdimensie en om te bepalen welke potentiële impact de EPB-eisen hebben op de meest sociaal kwetsbare mannen en vrouwen. Voor zover we weten is dit een uniek werk aangezien er over dit thema nog nooit een studie gemaakt is. Het werk gaat in op een aantal bedreigingen voor de meest kwetsbare gezinnen en probeert ook opportuniteiten aan te geven.

Download het volledige rapport hier:

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Postponement Gender Works! Noon Conferences

Noon Conferences postponed

New starting date: April 25th 2013

Due to some unforeseen practical circumstances we have chosen to postpone the launch of our Gender Works! Noon Conferences until April 25th. Have a look at the new dates:

  • 25th April: Gender and disability: is there an actual intersection?
  • 30th May: Gender at work in schools: can our children’s schools not reproduce gender stereotypes?
  • 27th June: Masculinity revisited: is there such a thing as a male perspective on gender?
  • 26th September: Gender mainstreaming in policymaking: the death of a revolution or a slow revolution?
  • 24th October: Gender budgeting: what if we applied gender budgeting on state-funded religions?
  • 28th November: Energy: is gender a relevant perspective for sustainable energy policies?
  • 19th December: Development cooperation: should we be focusing on men in development aid?

You can inscribe yourself on  our website!

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld