Welcome 2015

Genderatwork wishes you a generous and fulfilling year!

Team change

We are happy and proud to announce that our former team member Barbara Brunisso is joining the cabinet of Ms Isabelle Simonis, minister of Equal Opportunities at the Wallonia-Brussels Federation.
Congratulations Barbara, we wish you all the best with this new challenge!

Change of Address

Please note that our address has changed:

Genderatwork cvba-so/scrl-fs
Rue des Augustines 105
1090 Jette

Posted in Uncategorized | Comments Off

Genderklik voor jongens. Aan de slag met jongeren over mannelijkheid, een creatieve gids voor leerkrachten en scholen.

Ter gelegenheid van Internationale Mannendag op 19 november 2014, lanceert Genderatwork de website Genderklik voor jongens. Aan de slag met jongeren over mannelijkheid, een creatieve gids voor leerkrachten en scholen.

www.genderklikvoorjongens.be

Waarom een genderklik voor jongens?

Al meer dan een eeuw komen we op voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Vrouwen hebben een lange weg afgelegd en veel vooruitgang geboekt.  Net als vrouwen  ondervinden ook mannen  nadelen van genderstereotypen.  Stereotiepe mannelijkheid blijft vaak onderbelicht omdat het maar zelden in vraag gesteld wordt. Nochtans zijn de effecten van stereotiepe mannelijkheid problematisch:

 • Mannen leven minder lang en sterven drie maal vaker door zelfmoord dan vrouwen.
 • Mannen zijn vaker slachtoffer én dader van geweld.
 • Ze plegen ook vaker geweld op zichzelf door alcohol- en drugsmisbruik.
 • Ze ervaren meer druk om succesvol te zijn in hun carrière
 • Er wordt nog vaak negatief gereageerd op vaders die een gezonde work/life balans willen.

Het is belangrijk dat ook mannen zich bewust worden van de impact van genderstereotypen en gendermechanismen in hun dagelijkse leven. Bovendien hebben zeook zelf te winnen  aan levenskwaliteit door meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Het actieonderzoek

Het materiaal is gebaseerd op een actieonderzoek in 8 scholen tijdens het schooljaar 2013-2014. We onderzochten hoe je met jongeren kan spreken over mannelijkheid. Het onderzoek toonde aan dat het belangrijk is om met jongeren rond mannelijkheid te werken:

 • het betrekt jongens op een actieve manier bij het verhaal van gendergelijkheid, een verhaal dat ze vaak louter als een zaak voor meisjes en vrouwen beschouwen. Ze zien in dat ook zij op verschillende niveaus ‘slachtoffer’ van genderstereotypen zijn en dat zij dus best wat te winnen hebben bij meer gendergelijkheid;
 • het doet meisjes inzien dat ook zij stereotypen op andere meisjes én op jongens toepassen.  De impact van genderstereotypen op jongens is vaak een eye-opener voor de meisjes.

Werken aan en praten over mannelijkheid is dus positief voor jongens én meisjes. De genderklik maken is een essentiële stap naar meer gendergelijkheid in de samenleving.  Met de genderklik wordt bedoeld dat je je bewust bent van hoe gender en gendermechanismen je leven beïnvloeden en dat je daar iets probeert aan te veranderen.

 De website

Op basis van de resultaten van het actieonderzoek werkten we concrete tips en lesmodules uit waar de jongeren zelf, leerkrachten en scholen mee aan de slag kunnen gaan om mannelijkheid en gendergelijkheid bespreekbaar te maken.

Dit project kwam tot stand met de steun van Gelijke Kansen in Vlaanderen (www.gelijkekansen.be  – www.genderklik.be).

Posted in Uncategorized | Comments Off

Genderatwork présente nouvelle offre de formations

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre nouvelle offre de formations. Nous avons transposé notre expérience de terrain dans différentes sessions thématiques autour de nos trois thèmes principaux: Bien-être au travail, Super diversité et Egalité de genre. Les modules sont organisés sur demande et adaptés au contexte spécifique de votre organisation. Il est également possible de combiner les modules et les thématiques.

Téléchargez ici notre catalogue:  offre formations 2014 – 2015 FR.

Bien-être au travail

 • Les défis du Nouveau Travail
 • Emotions au travail
 • Gérer les situations difficiles au travail
 • Gestion du stress: d’ennemi à allié
 • Prévention du burn-out et du bore-out

Superdiversité

 • Les Défis du travail dans un environnement super diversifié
 • La diversité des équipes : un défi pour les managers
 • L’Egalité des chances et la diversité dans la politique locale
 • Intégration des personnes porteuses de handicap
 • Mon âge, mon atout
 • Communication interculturelle

L’égalité de genre

 • Recruter de manière neutre en genre
 • L’égalité de genre dans l’organisation
 • Professions atypiques pour les femmes et les hommes
 • Gender mainstreaming
 • Gender budgeting
Posted in Uncategorized | Comments Off

Genderatwork lanceert nieuw opleidingsaanbod

Het is met veel genoegen dat we ons nieuwe opleidingsaanbod presenteren. We verwerkten onze terreinervaring in verschillende thematische sessies binnen onze drie hoofdthema’s: Welzijn aan het werk, Superdiversiteit en Gendergelijkheid. De modules worden georganiseerd op vraag en aangepast aan de specifieke context van jouw organisatie. Combinaties van modules en thema’s zijn mogelijk!

Bekijk hier onze catalogus: opleidingsaanbod 2014 – 2015

Welzijn aan het werk:

 • De uitdagingen van Het Nieuwe Werken
 • Emoties op het werk
 • Omgaan met moeilijke situaties op het werk
 • Stress management: van vijand tot bondgenoot
 • Preventie van burn-out en bore-out

Superdiversiteit

 • Uitdagingen van het werken in een super diverse omgeving
 • Teamdiversiteit: een uitdaging voor de manager
 • Gelijke kansen en diversiteit in het lokale beleid
 • Integratie van personen met een handicap
 • Mijn leeftijd, mijn troef
 • Interculturele communicatie

Gendergelijkheid  

 • Genderneutraal rekruteren
 • Gendergelijkheid in de organisatie
 • Roldoorbrekende beroepen voor vrouwen en mannen
 • Gender mainstreaming
 • Gender budgeting

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

Back to work: neem tijd voor een aangename start

Vanuit onze coaching hoek willen we graag een paar tips met u delen voor een stressvrije terugkeer uit vakantie naar het werk.

Het is nooit gemakkelijk om na de vakantie weer in de flow van het werk te geraken. Daarom is het essentieel om je mentaal en fysiek voor te bereiden op de omschakeling van vakantie-modus naar werk-modus. Om een stressvolle terugkeer te vermijden hierbij 5 aandachtspunten die je zou kunnen toepassen tijdens de laatste week van je vakantie:

 • een beetje lichaamsbeweging (30 min per dag) kan helpen je geest vrij te maken en je mentaal voor te bereiden op de uitdagingen van het werk,
 • ontspan lekker voor de rest van je vakantie, want vakantie is soms ook wel eens vermoeiend of veeleisend,
 • pas je slaapritme weer aan: zet bijvoorbeeld je wekker ‘s ochtends weer op werkweek,
 • een beetje planning vooraf (twee dagen) kan een groot verschil maken. Blijf even stilstaan bij de dingen waarmee je net voor je vakantie bezig was en beslis welke taken prioritair zijn,
 • eenmaal terug op het werk overleg je best met je collega’s om weer op de hoogte te zijn en kan je beginnen met het opruimen van je e-mails.

En wat als, ondanks dit goed plan plots een onverwachte stressstorm je overvalt? De coach adviseert je een stap terug te zetten: neem een pauze van 20 seconden, wat voldoende is om de reactie op stress in uw amygdala te verminderen. De sleutel van deze oefening is om eventjes afstand te nemen van het drama, de druk of de angst die je overspoelt en terug controle te voelen over wat je doet, wat je voelt en hoe je handelt. Om je te helpen, nodigen wij je uit om de 3 technieken hieronder te proberen:

 • Luisteren: richt je aandacht naar binnen en luister naar je ademhaling, in-en uitademen …
 • Kijken:  laat je zicht rusten op een foto, een punt in de ruimte, dat een gevoel van welzijn en rust biedt,
 • Maak je hoofd leeg: oefenen een mentale scan en zie een gigantische gum die je ontdoet van overweldigende gedachten.

Het team van Genderatwork wenst je een aangename en productieve start!

Posted in Uncategorized | Comments Off

Back to work: une rentrée sans stress

Depuis notre coin coaching nous partageons avec vous un bon plan pour assurer une rentrée au travail sans stress.

Il n’est jamais facile de revenir dans le ‘flow’ du travail après les vacances.  C’est pourquoi il est indispensable de se préparer mentalement et physiquement à passer du mode vacances en mode de travail.

Pour éviter un retour stressant au travail, 5 points à prendre en considération la dernière semaine de vos vacances:

 • un peu d’exercice physique (30min par jour) peut aider à éclaircir votre esprit et vous permettre de vous préparer mentalement à relever le défi de la rentrée,
 • détendez-vous durant le reste de vos vacances, car celles-ci ont pût être exigeantes aussi,
 • réadaptez votre rythme de sommeil au mode travail, par exemple réglez votre réveil à l’heure de se lever en temps normal de travail,
 • un peu de planification au préalable (deux jours) peut faire toute la différence. En effet, préparez vous et réfléchissez aux  tâches que vous faisiez juste avant d’aller en vacances et priorisez les tâches laissées inachevées,
 • une fois de retour au travail, parler à vos collègues pour vous remettre dans le bain et commencer par élaguer vos e-mails.

Et que faire si malgré ce bon plan de retour au travail, une tempête de stress imprévisible frappe?

Le coach vous conseille “de faire un pas en arrière” – prenez une pause de 20 secondes ce qui est suffisant pour réduire la réaction au stress dans votre amygdale. La clé de l’exercice est de prendre du recul face au drame, la pression ou l’anxiété qui vous submerge à l’instant même et à vous rappeler que vous êtes en contrôle de ce que vous faites, de ce que vous (re)sentez et comment vous agissez. Pour vous aider, nous vous invitons à essayer ces 3 techniques ci-dessous:

 • Écoutez: tournez votre attention vers votre intérieur et écoutez votre respiration, l’inspiration et l’expiration …
 • Regardez: posez votre regard sur une photo, un point dans la pièce qui fournit une sensation de bien-être et de calme,
 • Faîtes le vide dans votre tête: pratiquez un balayage mental et visualisez une gomme géante qui vous débarrasse des pensées écrasantes.

L’équipe de Genderatwork vous souhaite une bonne rentrée !

Posted in Uncategorized | Comments Off

Opleiding jobcoaching dit najaar

We co-animeren sinds verschillende jaren de opleiding jobcoaching samen met de vzw Flora. Het doelpubliek van deze opleiding zijn trajectbegeleiders en bemiddelaars van werkzoekenden tijdens hun transitie naar werk en eventueel tijdens hun inloopfase op het werk. We focussen op de 3 actoren in het proces van de professionele inschakeling : de jobcoaches, de werkzoekende en de werkgever. Bijzonder aan deze opleiding is de specifieke aandacht die we erin geven aan gender en diversiteit : enerzijds belichten we de mogelijke valkuilen en blinde vlekken die kunnen leiden tot discriminatie bij vrouwen en mannen met een diverse afkomst ; anderzijds belichten we hoe diversiteit een talent en meerwaarde van de werkzoekende kan betekenen.

De co-animatie van Flora en Genderatwork en de uitwisseling tussen de deelnemers maken er een levendige, rijke en inspirerende opleiding van. In september 2014 begint er een nieuwe sessie in het Frans, daar vind je hier meer info over. Heb je interesse om deze opleiding te volgen in het Nederlands, geef ons dan een seintje op info@genderatwork.be. We organiseren een sessie vanaf een voldoende aantal deelnemers!

Transactionele Analyse als tool voor trajectbegeleiding

We co-animeren met Flora ook de opleiding Transactionele Analyse als tool voor trajectbegeleiding. Deze opleiding gaat o.a. in op :

 • de notie van het contract
 • de verschillende ego-toestanden en levensscripts
 • de transacties en strooks
 • de transactionele Spelen en het oplossen van problemen

We leggen het accent op de concrete instrumenten die toelaten in het hier en nu te werken met het project van de werkzoekende en houden het therapeutische herstellen van het verleden op een respectvolle afstand.

Begin 2015 start er een nieuwe reeks in het Frans, waarover je hier meer info kan vinden. Ben je geïnteresseerd om deze opleiding in het Nederlands te volgen, dan kan je ons dat via info@genderatwork.be laten weten ! We organiseren een nieuwe sessie vanaf een voldoende aantal deelnemers!

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

Du jobcoaching pour la rentrée!

Depuis plusieurs années nous co-animons avec l’asbl Flora des formations de jobcoaching à destinations des professionnel-le-s de l’accompagnement qui travaillent sur le terrain avec des personnes en projet d’insertion professionnelle, au moment de leur transition vers l’emploi et éventuellement au moment de leur ancrage dans l’emploi. Nous nous concentrons sur les 3 acteurs de l’insertion professionnelle, les jobcoachs, les personnes en insertions et les employeurs. Un des points fort de cette formation, et qui en fait notre spécificité est que nous rendons les participants attentifs aux dimensions de genre et de diversité : d’un côté nous mettons la lumière sur les discriminations possibles et les automatismes qui peuvent mettre en difficulté des femmes ou des hommes présentant diverses caractéristiques ; de l’autre côté nous élucidons comment la diversité de la personne peut signifier un talent supplémentaire et une réelle plus-value.

La co-animation et les échanges entre participants en font une formation vivante, riche et ressourçant. Une nouvelle session de 4 jours débutera le 29 septembre 2014 ; vous pouvez retrouver toutes les informations et les modalités d’inscriptions ici.


L’Analyse Transactionnelle au service de l’accompagnement de projet d’insertion

Outre le jobcoaching, nous co-animons également une formation d’Analyse Transactionnelle au service de l’accompagnement de projet d’insertion.

La formation aborde :

 • les notions de contrat,
 • les états du moi et les positions de vie,
 • les transactions et les signes de reconnaissance,
 • les jeux transactionnels et les scénarios…

Elle met l’accent sur des outils permettant de travailler sur l’ici et maintenant d’un projet, sans déborder sur une démarche thérapeutique de réparation du passé.

Cette formation sera programmée à nouveau en début 2015, si vous êtes intéressé-e-s, vous pouvez retrouver toutes les informations ici et signaler votre intérêt soit directement à l’asbl Flora, soit en nous contactant à barbara@genderatwork.be.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

Op verlof met de wind in de zeilen!

Over ongeveer enkele weken is het weer zover: we gaan op jaarlijks verlof. Onze batterijen weer opladen en genieten van onze vrije tijd. Enfin, dat hopen we toch! De aanloop periode naar ons jaarlijks verlof is tegelijkertijd voor velen zo niet de meesten onder ons, de laatste rechte lijn voor het afwerken van een hoop dossiers en taken. Alles lijkt dringend en we beginnen ons te haasten om alles nog op tijd in kannen en kruiken te krijgen. We zetten onszelf zodanig onder druk – en/of we worden door onze omgeving onder druk gezet – dat de vermoeidheid zich begint op te stapelen en dat we minder en minder efficiënt gaan werken. Het is moeilijk om dan plots helemaal los te komen van het werk en de eerste vakantiedagen moeten we vooral bekomen, of erger nog, we worden ziek!

Is dat echt onoverkomelijk? Kunnen we ons vertrek zodanig voorbereiden dat we stressvolle sprint op het einde kunnen beperken of vermijden?

Graag delen we met jullie deze 7 tips&trics om je vertrek optimaal voor te bereiden:

 • Neem geen nieuwe dossiers aan net voor je verlof!
 • Prioriseerje taken en dossiers:
  • Prioritair en kan niet wachten tot ik terugkom
  • Niet-prioritair en kan wachten
  • Prioritair maar kan gedelegeerd worden
 • Delegeer taken: informeer je collega’s over je verlofperiode en bekijk met hen aan wie je enkele prioritaire taken kan delegeren. Niemand kan 100% vervangen worden, maar een aantal prioritaire taken doorgeven is wel haalbaar.
 • Ruim op, gooi weg, creëer overzicht! Niets is zo deprimerend als terugkeren uit verlof naar een berg dossiers op je werktafel.
 • Maak een planning voor de eerste dagen na je verlof. Je staat dan nog niet helemaal op scherp, dus geef jezelf een voorsprong. Anders speel je binnen de kortste tijd je uitgeruste vakantiegevoel kwijt.
 • Denk aan je inbox: sorteer, delete, maak hem leeg en bekijk of je spamfilter nog wat kan bijleren. Vergeet je vakantieboodschap niet met een verwijzing naar je collega’s die tijdens je afwezigheid een oogje in het zeil houden. Zo keer je terug naar een overzichtelijke mailbox.
 • Voorzie een overgangsmoment op je laatste werkdag: organiseer een gezellige lunch of stop een half uurtje eerder om iedereen even persoonlijk gedag te kunnen zeggen.

Genderatwork wenst je een fijne vakantiestart met een gerust gemoed en de wind in de zeilen!

Posted in Nederlandstalig | Comments Off

Le genre en action! Récits de la pratique de l’égalité entre hommes et femmes

Dans le courant de l’année 2013, Genderatwork a organisé, avec le soutien de l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes (IEFH), une série de midi-conférences mensuelles sur des questions liées au genre. Notre objectif était, sur base de la pratique, d’illustrer la force transversale et transformatrice du genre en tant que cadre de réflexion analytique.

Durant cette série de conférences – dont les articles de la présente publication sont le résultat – nous avons utilisé le genre dans un contexte particulier pour exposer une série d’aspects bien déterminés de cette réalité – pour ‘déconstruire’ comme on dit – ainsi que pour formuler des suggestions constructives sur la façon d’avancer ou de s’améliorer.

Puisque nous utilisons systématiquement le genre dans des contextes spécifiques et différent – écoles, économie d’énergie, coopération au développement etc. – d’autres facteurs déterminants entrent également en ligne de compte : le niveau de formation, la situation économique, l’âge, le handicap… C’est dans le cadre de l’interaction entre le genre et ces autres facteurs que la réalité devient compréhensible et plus malléable : disons l’intersectionnalité en pratique.

Avant tout, les articles illustrent notre vision des différents thèmes, vision qui s’est développée sur base de notre expérience pratique et qui n’est pas spécialement la ‘vérité’ scientifique ultime. Nous voulons, avec modestie, vous inciter à réfléchir et vous inspirer en votre qualité de lecteur. Nous vous souhaitons une excellente lecture.

Posted in Uncategorized | Comments Off